Na een incident

Het goed afhandelen van incidenten is erg belangrijk, zowel voor medewerkers, voor de organisatie, alsook voor burgers.

Leidinggevenden vervullen in deze een spilfunctie. Ze zorgen voor opvang en nazorg, zetten sancties of regiemaatregelen uit, koppelen de afhandeling van incidenten terug naar het team en zorgen ervoor dat het onderwerp agressie en geweld geagendeerd blijft, bijvoorbeeld in een thematisch werkoverleg.

Als coördinator agressie en geweld heb je in deze fase een belangrijke coördinerende en faciliterende rol. Denk daarbij aan:

 • Het adviseren over een model voor opvang en nazorggesprekken, bv. door een combinatie te maken tussen opvang door de leidinggevende en nazorg door een collegiaal opvangteam. Meer informatie hierover vind je in het document opvang en nazorg.
 • Het informeren van leidinggevenden over de mogelijkheden voor de inzet van externe professionele begeleiding bij nazorg.
 • Adviseren over het melden van incidenten in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR). Een medewerker kan daarin bv. zelf melding maken, maar dat kan ook namens de medewerker door de leidinggevende worden gedaan. Een toelichting op het proces van melden en afhandelen wordt gegeven in het document Melden, registreren en evalueren. Mogelijkheden die er zijn om informatie over veroorzakers van incidenten binnen de organisatie en met ketenpartners te delen, zijn beschreven in het document Gegevensuitwisseling.
 • Coördineren van de afhandeling richting de veroorzaker, op basis van het sanctiebeleid van de organisatie en rekening houdend met evt. eerdere incidenten veroorzaakt door deze burger, zoals vastgelegd in GIR. Meer informatie vind je in het document Sancties en regiemaatregelen.
 • Coördineren van het contact met de politie als er, namens de organisatie, melding of aangifte wordt gedaan. Als de burger schade heeft veroorzaakt kan deze verhaald worden op de burger. In de documenten aangifte doen, schade verhalen en voegen, vind je hierover meer informatie.
 • Ondersteunen van leidinggevenden bij het vormgeven van thematisch werkoverleg, waarin aandacht besteed wordt aan:
  • Incidentanalyse (zie voor meer informatie het document incidentanalyse en evaluatie ernstige incidenten)
  • Resultaten van de afhandeling van incidenten
  • Ervaringen van medewerkers met het werken volgens de norm, opbrengsten en dilemma’s
  • Waar nodig bijstellen van het handelingsprotocol
 • Beleidsevaluatie (zie de checklist evaluatie beleid) op basis van alle genoemde informatiebronnen; terugkoppeling aan het managementteam, directie, ondernemingsraad en waar relevant college. Maken van verbeterplannnen, zodat van incidenten geleerd wordt (zie het document lerende aanpak).