Verplicht vanuit de Arbowet

Het minimale beschermingsniveau dat u uw medewerkers dient te bieden is kort samengevat:

 • Het voorkomen en beperken van gevaren, concreet betekent dit:
  • Zijn de werkplekken/situaties en werkomgevingen ergonomisch ingericht?
  • Gezond inkopen: beschikken uw medewerkers over de juiste middelen en materialen?
  • Onderhoud: worden de middelen en materialen op juiste wijze en tijdig onderhouden?
  • Is voldoende mankracht beschikbaar om het werk uit te voeren?
  • Hebben medewerkers voorlichting en instructie over beeldschermwerk ontvangen?
  • Wordt er door de werkgever toezicht gehouden op de naleving van instructies en voorschriften?
  • Worden de medewerkers periodiek in de gelegenheid gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan?
 • Het periodiek inventariseren en evalueren van gevaren en risico’s voor de gezondheid. Concreet betekent dit:
  • Is er een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd waarin beeldschermwerk herkenbaar opgenomen is?
  • Is de RIE opnieuw gedaan na veranderingen in de werksituaties of het werk zelf?
  • Is er een zodanige evaluatie uitgevoerd dat er een Plan van Aanpak is inclusief planning en prioriteitstelling om eventuele knelpunten op te lossen? Het is noodzakelijk dat voor ieder actiepunt iemand verantwoordelijk is.